26 بهمن 1401 - یارا مبدل

مبدل حرارتی هوا خنک

مبدل حرارتی هوا خنک

توضیحاتی در مورد مبدل حرارتی هوا خنک طرز کار مبدل حرارتی هوا خنک این گونه است که یک سیال هوا گرم، وارد دستگاه شده و به وسیله ی (هوایی که از فن دمیده می شود) خنک و سپس از ...