پروژه ها

بازسازی و اورهال مبدل صنایع داروسازی ثامن

بازسازی و اورهال مبدل صنایع داروسازی ثامن

ساخت مبدل حرارتی نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی

ساخت مبدل حرارتی نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی

ساخت مبدل حرارتی بیمارستان خلیلی شیراز

ساخت مبدل حرارتی بیمارستان خلیلی شیراز

ساخت مبدل‌های صفحه‌ای برج آکسون مشهد

ساخت مبدل‌های صفحه‌ای برج آکسون مشهد