طراحی و ساخت مبدل حرارتی

ساخت مبدل حرارتی نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی

ساخت مبدل حرارتی نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی

ساخت مبدل حرارتی بیمارستان خلیلی شیراز

ساخت مبدل حرارتی بیمارستان خلیلی شیراز

ساخت مبدل‌های صفحه‌ای برج آکسون مشهد

ساخت مبدل‌های صفحه‌ای برج آکسون مشهد