شرح پروژه یک

 

محل انجام:

مدت زمان:

تاریخ اجرا:

 

ساخت مبدل حرارتی بیمارستان خلیلی شیراز